"*" geeft vereiste velden aan

oanfraachformulier bydrage út it Jan Roelof Geertsma fûns

Jo oanfraach moat minstens 3 moannen foar start fan it project ferstjoerd wêze.
Is jo feriening / stifting oanmerke as in ynstelling dy't ta doel hat it algemien nut te tsjinjen (ANBI)?*
Is jo feriening / stifting oanmerke as in ynstelling dy't ta doel hat it sosiaal belang te behertigjen (SBBI)?*

Kontaktpersoan:

Mei te stjoeren dokuminten:

Begrutting projekt
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, xlsx, xls, doc, docx, jpg, jpeg, gif, png, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 3.
  Resint finansjeel jierferslach (ynklusyf balâns)
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, xlsx, xls, doc, docx, jpg, jpeg, gif, png, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 3.
   Resint úttreksel handelsregister KFK mei de gearstalling fan it hjoeddeiske bestjoer
   Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: pdf, xlsx, xls, doc, docx, jpg, jpeg, gif, png, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 3.
    Wy ferwachtsje fan jo dat jo neitiid op d'iene of d'oare (ôf te praten) wize ferantwurding dogge.