6 MAART 1929

Jan Roelof Geertsma aanschouwde het levenslicht op 6 maart 1929 aan de Noorderdwarsvaart te Drachten. Zijn ouders hadden daar een boerderij. Toen zijn vader in 1947 overleed, kwam zijn moeder er alleen voor te staan. Jan was op dat moment nog geen 18 jaar en dus nog te jong om de plaats van zijn vader in te nemen. Mede dankzij de hulp van een inwonende knecht werd het bedrijf draaiende gehouden.
Jan ging naar de landbouwschool en nam langzamerhand de leiding van de boerderij over. In militaire dienst hoefde hij niet, omdat hij kostwinner was. In de zestiger jaren moest het bedrijf aan de Noorderdwarsvaart beëindigd worden i.v.m. de uitbreiding van Drachten. Samen met zijn drie jaar jongere broer wist Jan het boerenbedrijf voort te zetten op boerderij Woudlust te Boornbergum. Zijn broer vestigde zich met vrouw en kinderen in het voorhuis. Jan, die nog steeds vrijgezel was, werd inwonend bij zijn broer en schoonzus. Het bedrijf werd voortvarend gemoderniseerd, er kwam een grote stal met ligboxen en de veestapel werd voortdurend uitgebreid.

FRYSLÂN BOPPE!

Jan was een groot liefhebber van de Friese taal. Menigmaal ging hij op reis en schreef nadien zijn reisverslag in onberispelijk Fries. In Boornbergum was hij jaren achtereen secretaris van de plaatselijke afdeling van de Friese Maatschappij van Landbouw. De notulen werden zonder uitzondering in keurig Fries opgesteld. Jan had een groot hart voor goede doelen. Instellingen die geld nodig hadden, konden vrijwel altijd op hem rekenen. In 1982 voltrok er zich een grote verandering in het leven van Jan: hij leerde Akke Kok kennen. Akke was afkomstig uit Hallum en die twee bleken het goed met elkaar te kunnen vinden. In 1983 kochten hij en Akke een burgerwoning in Boornbergum. Van daar uit ging Jan dag in dag uit naar de boerderij. Hij zou daar tot zijn dood blijven wonen. In 1998 werd het boerenbedrijf beëindigd. Gebouw, vee en land werden verkocht. Jan was toen 69 jaar. Samen met Akke beleefde hij mooie jaren. Helaas ging het langzamerhand met de gezondheid van Akke bergafwaarts. In augustus 2013 kwam er een eind aan haar leven. Jan was weer alleen.

13 MAART 2016

Hij sloeg zich daar dapper doorheen: hij las graag, maakte lange wandelingen, deed aan koersbal in Boornbergum en bezocht regelmatig de jeu-de-boulesbaan in Beetsterzwaag. Op 13 maart 2016 kwam er ook aan zijn leven een eind. In zijn testament had hij op laten nemen dat er een “Jan Roelof Geertsma Fonds” zou komen met daarin het merendeel van zijn kapitaal.

Hij bepaalde dat de revenuen van het kapitaal
benut zouden worden tot steun van:
  • Instellingen die zich beijveren voor het in stand houden van de Friese taal.
  • Sportverenigingen in Fryslân
    (niet alle: Jan had niets met voetbal en evenmin met vechtsporten).
  • Culturele verenigingen en muziek- en zangverenigingen in Fryslân.
  • De hervormde kerk van Boornbergum.
JRG_LOGO_560

Inmiddels is er een bestuur gevormd dat zal handelen in de geest van de erflater. De hierboven bedoelde instellingen en verenigingen kunnen, als ze voor een bepaald projekt geld nodig hebben, een aanvraagformulier vinden op deze website.

DOE EEN AANVRAAG

NEEM CONTACT MET ONS OP

CONTACT