Lees hieronder de beleidspunten Stichting Jan Roelof Geertsmafonds: Algemene informatie, doelstelling, het vermogen en de financiële bijstand.

1. ALGEMENE INFORMATIE

 • Het fonds is bij laatste uiterste wilsbeschikking opgericht door Jan Roelof Geertsma. Jan Roelof Geertsma woonde te Boornbergum en overleed op 13 maart 2016.
 • De stichting heeft haar zetel in de gemeente Smallingerland.
 • De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen:

  • Voorzitter: Hilbrand Geertsma, Drachten
  • Secretaris/penningm.: Sytze Jan Geertsma, Heerenveen
  • Lid: Fokje Kooi, Kortehemmen
  • Lid: Anja Dijkstra-Erenga, Beetsterzwaag

2. DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel financiële bijstand te verlenen aan:
 • De Nederlands Hervormde kerk te Boornbergum

 • Initiatieven of instellingen die zich bezig houden met de bevordering van de Friese taal en cultuur.

 • Sportverenigingen (met uitzondering van voetbal- en vechtsportverenigingen) in Fryslân.

 • Culturele verenigingen in Fryslân.

 • Muziek- en zangverenigingen in Fryslân.

Ook kunnen initiatieven gesteund worden die rechtstreeks of zijdelings verband houden met bovenstaande punten.

3. VERMOGEN

 • De erflater heeft het overgrote deel van zijn kapitaal nagelaten aan de stichting. Voor het verlenen van financiële bijstand kan de stichting gebruik maken van de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten, beleggingen en de exploitatie van haar bezittingen.

 • Het bestuur van het Jan Roelof Geertsmafonds heeft als belangrijkste taak  het vermogen van de stichting zo goed en evenwichtig mogelijk te (laten) beheren om optimaal uitvoering te kunnen geven aan de hiervoor geformuleerde doelstelling.

 • De stichting werft niet actief gelden.

 • In verband met het instandhouden van het vermogen en het koopkrachtbehoud zal jaarlijks in overleg met de bank een deel van de revenuen worden toegevoegd aan de portefeuille.

4. FINANCIËLE BIJSTAND

 • Alle boven genoemde verenigingen en instellingen kunnen aanvragen indienen. Het bestuur zal ze beoordelen en daarbij het gestelde in het beleidsplan in acht nemen. Het besluit van het bestuur is bindend.

 • Het RSIN nummer: 857215760

 • Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur ontvangt niet een bovenmatige vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen.

DOWNLOAD BELEIDSPLAN

NEEM CONTACT MET ONS OP

CONTACT