STIFTING JAN ROELOF GEERTSMAFÛNS
WY LEVERJE IN BYDRAGE OAN FRYSKE PROJEKTEN

HAWWE JO IN AARDICH INISJATYF OF PROJEKT? MAR HAWWE JO NET DE BESKIKKING OER GENÔCH FINANSJELE MIDDELEN?

It fûns is by uterste wil oprjochte troch Jan Roelof Geertsma. Jan Roelof Geertsma wenne te Boarnburgum en kaam te ferstjerren op 13 maart 2016. De neilitter hat it greatste part fan syn fermogen neilitten oan de stifting. Foar it jaan fan stipe kin de stifting gebrûk meitsje fan de ynkomsten fan it kaptaal. Ynkomsten dy’t helle wurde kinne út belizzingen en oare aktiviteiten.

DOCH NO IN OANFRAACH BY ÚS

DOCH IN OANFRAACH

DOELSTELLING

Lês hjirre oan wa’t wy finansjele
help ferliene.

LÊS MEAR

IT BELIED

Benijd nei it belied?
Sjoch it beliedsplan.

LÊS MEAR

TAKENNINGEN

Hjir wurde de takenningen
bekend makke.

LÊS MEAR

NIM KONTAKT MEI ÚS OP

KONTAKT