Hawwe jo in fraach of wolle jo graach mear ynformaasje?
Folje hjirûnder it formulier yn en wy nimme sa gau as mooglik kontakt mei jo op!

Jo namme (ferplichte)

Jo e-mailadres (ferplichte)

Telefoan

Underwerp

Jo berjocht


logo jrg

KVK: 67891837
RSIN: 857215760
BANK: NL50 RABO 0316 7439 25

Post krije wy graach digitaal:
info@janroelofgeertsmafonds.frl

IT BESTJOER

Hilbrand Geertsma

Foarsitter

Sytze Jan Geertsma

Skriuwer/ponghâlder

Fokje Kooi

Lid

Anja Dijkstra – Erenga

Lid

DOCH NO IN OANFRAACH BY ÚS

DOCH IN OANFRAACH