FOLJE HJIRÛNDER
IT FORMULIER YN

FOLJE HJIRÛNDER
IT FORMULIER YN

  Oanfraachformulier bydrage út it Jan Roelof Geertsma Fûns

  Jo oanfraach moat minstens 3 moannen foar start fan it projekt ferstjoerd wêze.
  Namme feriening / stifting
  Adres:

  Postkoade:

  Wenplak:  E-mailadres:

  Internetadres:  Ynskriuwnûmer KfK:

  Bankrekkennûmer (IBAN):
  Is Jo feriening / stifting oanmerke as in ynstelling dy’t ta doel hat it algemien nut te tsjinjen?
  (ANBI)
  JaNee
  Is jo feriening / stifting oanmerke as in ynstelling dy’t ta doel hat it Sosiaal Belang te behertigjen?
  (SBBI)
  JaNee


  Kontaktpersoan:

  Namme:

  Funksje:  Adres:

  Postkoade:

  Wenplak:  Tel. fêst:

  Tel. mobyl:

  E-mailadres:
  Omskriuwing fan it projekt wer’t jild foar frege wurdt / doel / ynhâld ensfh. (max. 250 wurden)

  Op hokker bedrach rûze Jo de
  totale kosten fan it projekt?: €
  Hoefolle draacht Jo feriening/stifting sels by
  oan dit projekt?: €

  Binne der ek oare ynstellings oan wa’t Jo finansjele stipe freegje?
  Sa ja, oan wa en foar hokker bedragen?


  Mei te stjoeren dokuminten:

  Begrutting projekt

  Resint finansjeel jierferslach (ynklusyf balâns)

  Resint úttreksel handelsregister KfK mei de gearstalling fan it hjoeddeiske bestjoer.

  Wy ferwachtsje fan Jo dat Jo neitiid op d’iene of d’oare (ôf te praten) wize ferantwurding dogge.