FOLJE HJIRÛNDER
IT FORMULIER YN

FOLJE HJIRÛNDER
IT FORMULIER YN

Oanfraachformulier bydrage út it Jan Roelof Geertsma Fûns

Jo oanfraach moat minstens 3 moannen foar start fan it projekt ferstjoerd wêze.
Namme feriening / stifting
Adres:

Postkoade:

Wenplak:E-mailadres:

Internetadres:Ynskriuwnûmer KfK:

Bankrekkennûmer (IBAN):
Is Jo feriening / stifting oanmerke as in ynstelling dy’t ta doel hat it algemien nut te tsjinjen?
(ANBI)
JaNee
Is jo feriening / stifting oanmerke as in ynstelling dy’t ta doel hat it Sosiaal Belang te behertigjen?
(SBBI)
JaNee


Kontaktpersoan:

Namme:

Funksje:Adres:

Postkoade:

Wenplak:Tel. fêst:

Tel. mobyl:

E-mailadres:
Omskriuwing fan it projekt wer’t jild foar frege wurdt / doel / ynhâld ensfh.

Op hokker bedrach rûze Jo de
totale kosten fan it projekt?: €
Hoefolle draacht Jo feriening/stifting sels by
oan dit projekt?: €

Binne der ek oare ynstellings oan wa’t Jo finansjele stipe freegje?
Sa ja, oan wa en foar hokker bedragen?


Mei te stjoeren dokuminten:

Begrutting projekt

Resint finansjeel jierferslach (ynklusyf balâns)

Resint úttreksel handelsregister KfK mei de gearstalling fan it hjoeddeiske bestjoer.

Wy ferwachtsje fan Jo dat Jo neitiid op d’iene of d’oare (ôf te praten) wize ferantwurding dogge.