FOLJE HJIRÛNDER
IT FORMULIER YN

FOLJE HJIRÛNDER
IT FORMULIER YN

"*" indicates required fields

oanfraachformulier bydrage út it Jan Roelof Geertsma fûns

Jo oanfraach moat minstens 3 moannen foar start fan it project ferstjoerd wêze.
Is jo feriening / stifting oanmerke as in ynstelling dy't ta doel hat it algemien nut te tsjinjen (ANBI)?*
Is jo feriening / stifting oanmerke as in ynstelling dy't ta doel hat it sosiaal belang te behertigjen (SBBI)?*

Kontaktpersoan:

Mei te stjoeren dokuminten:

Begrutting projekt
Drop files here or
Accepted file types: pdf, xlsx, xls, doc, docx, jpg, jpeg, gif, png, Max. file size: 5 MB, Max. files: 3.
  Resint finansjeel jierferslach (ynklusyf balâns)
  Drop files here or
  Accepted file types: pdf, xlsx, xls, doc, docx, jpg, jpeg, gif, png, Max. file size: 5 MB, Max. files: 3.
   Resint úttreksel handelsregister KFK mei de gearstalling fan it hjoeddeiske bestjoer
   Drop files here or
   Accepted file types: pdf, xlsx, xls, doc, docx, jpg, jpeg, gif, png, Max. file size: 5 MB, Max. files: 3.
    Wy ferwachtsje fan jo dat jo neitiid op d'iene of d'oare (ôf te praten) wize ferantwurding dogge.