De stifting hat ta doel finansjele help te ferlienen oan:

Boornburgum

De Nederlânsk Herfoarme Tsjerke te Boarnburgum.
Inisjativen of ynstellings dy’t har dwaande hâlde ta behâld fan de Fryske taal en kultuer.

Cultuur Fryslân

Kulturele ferienings yn Fryslân.

Muziek en zang

Musyk- en sjongferienings yn Fryslân.

Cultuur Fryslân

Sportferienings (útsein fuotbal- en fjochtsportferienings) yn Fryslân.

Ek kinne inisjativen stipe wurde dy’t streekrjocht of sydlings te krijen ha mei it boppesteande.

NIM KONTAKT MEI ÚS OP

KONTAKT